Klubbens historie

Nykøbing F. Tennisklub af 1898

Som det fremgår af vort officielle navn, er klubben etableret i 1898, hvilket betyder, at vi er en af de ældste sportsforeninger i Guldborgsund Kommune.

De første initiativer til Nykøbing F. Tennisklub blev taget af bankassistent Hugo Rosenstand i 1897 sammen med en lille gruppe af byens borgere, og i sommeren 1898 blev den stiftende generalforsamling afholdt.

I de første år blev der spillet på et anlæg beliggende på den nuværende Engvej. I midten af 20’erne blev anlægget ved Tingsted Å etableret med først 2 baner, senere udvidet til 4 baner og igen senere i 1985 med yderligere 3 baner bag den nuværende Nykøbing F. Hal. Gennem flere år benyttede man den nederste etage i den tidligere stadiontribune som klubhus, indtil denne i 70’erne måtte nedrives grundet dårlig stand. I 1973 kunne man, i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum, indvie eget klubhus, beliggende på samme sted, hvor stadiontribunen lå.

I 1989 blev Nykøbing F. Tenniscenter etableret som en selvejende institution af byens tre klubber, Nykøbing F. Tennisklub, Sundby Tennisklub og Toreby Tennisklub i samarbejde med Idestrup/Væggerløse Tennisklub. Tennishallen blev opført på arealet Kringelborg Allé 5, stillet til rådighed af kommunen, men anlægssummen på ca. kr. 3.500.000 blev betalt/lånefinansieret af de medvirkende tennisklubber.

Omkring årsskiftet 1995/96 blev et lokalt ingeniørfirma, uopfordret, af kommunen bedt om at vurdere klubhusets betonfundament, som blev beskrevet som værende i kraftig opløsning. Rapporten, der blev udarbejdet, bekræftede tilstanden og konkluderede en levetid på endnu max. 5 -6 år, hvorefter nedrivning var påkrævet.

I den efterfølgende periode blev der udarbejdet planer, dels for området ved Tingsted Å, men også for en udflytning af klubbens faciliteter til arealet ved Tenniscentret, således at udendørs og indendørs baner var samlet ét sted. Men der skulle gå yderligere ca. 10 år, før kommunen, på baggrund af ingeniørrapporten, lod klubhuset nedrive i 2010. Der blev indgået en lejeaftale med badmintonklubben om brug af omklædningsrum, indtil der kunne findes en løsning.

I 2012 blev de nuværende 7 tennisbaner etableret ved tennishallen, som kompensation for de hidtidige 7 baner, hvor kommunen ønskede at kunne disponere over arealet. Nu manglede vi blot den lovede erstatning/bevilling for det nedrevne klubhus ved åen, men så nemt skulle det ikke gå. Den økonomiske bevilling til nyt klubhus var pludselig væk fra kommunens budget. Efter en hel del turbulens lykkedes det dog at få bevilget et mindre beløb fra kommunen og ved hjælp af reserver i klubben og i Tenniscentret og ikke mindst en ihærdig indsats fra frivillige, kunne vi ved sæsonstarten 2013 indvie det nye klubhus, således at vi i dag råder over særdeles gode og velfungerende bane- og klubfaciliteter.